آدرس دبیرخانه جشنواره: تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان سپهبد قرنی، بنیاد فرهنگی روایت فتح، گروه هنرهای تجسمی

شماره تماس:  88895960 و  09195353265

پست الکترونیکی: info@resistart.ir


 و یا از روش ذیل اقدام نمایید:

چنانچه سئوال و یا درخواستی دارید لطفاً در بخش پایین آن را مطرح نمایید.